دبستان پژوهش محور دکتر محمدشفیعی
مرکز تحقیقاتدبیرستان متوسطه اولدبیرستان متوسطه دومگلدونهامکاناتهمایشپروازافتتاح مرکز پژوهش پیاهان دارویی

نگاهی مختصر به مجموعه فعالیت های مجموعه فرهنگی اموزشی دکتر محمدشفیعی - واحد دبستان


ادامه مطلب...