مطالب اسفندماه 1395

جهت دسترسی به مطالب ماه های گذشته، از منوی "رویدادهای سایت" استفاده نمایید.

تحلیل ابیات درس  میوه ی هنر (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

کلاس هنر- آموزش شیر- پایه دوم (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

کلاس هنر- آموزش روباه- پایه اول (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

کلاس هنر- اوریگامی پنگوئن- پایه دوم (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

کلاس هنر- اوریگامی پاکت خرس- پایه سوم (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

کلاس هنر- آموزش شیر- پایه اول (گالری تصاویر->  کلاس اول)

کلاس هنر- جوجه تیغی- پایه اول (گالری تصاویر->  کلاس اول)

کلاس هنر- آموزش جوجه تیغی- پایه دوم (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

کلاس هنر- طراحی- پایه چهارم (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

کلاس هنر- اوریگامی قو- پایه سوم (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

کلاس هنر- اوریگامی قایق- پایه دوم (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

کلاس هنر- پاکت خرس- پایه سوم (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

نمایش سنگ ها به دانش آموزان- کلاس دوم صائب (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

توضیح چگونگی کاشت دانه توسط آرمان اکبری- کلاس دوم صائب (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

تمرین مباحث جمع اعداد سه رقمی- کلاس دوم صائب (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

پیش ثبت نام دبستان دکتر محمدشفیعی - سال تحصیلی 97-1396

مطالب بهمن ماه 1395

کلاس الکترونیک- پایه پنجم- 28 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس پنجم)

به دست آوردن مباحث شکل های ترکیبی (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

کلاس نانوفناوری- پایه پنجم- 28 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس پنجم)

انواع خانه ها- کلاس سوم ابوریحان (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

کلاس زیست گیاهی- پایه سوم- 28 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

صندلی صمیمیت- کلاس سوم ابوریحان (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

کلاس رباتیک- کلاس اول ملاصدرا (گالری تصاویر->  کلاس اول)

تمرین مبحث میلی متر و سانتی متر- کلاس دوم صائب (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

صندلی صمیمیت- کلاس سوم ابوریحان (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

ساخت جملات سوالی- کلاس اول ملاصدرا (گالری تصاویر->  کلاس اول)

کلاس الکترونیک- پایه سوم- 28 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

تمرین مبحث میلی متر و سانتی متر- کلاس دوم صائب (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

مبحث نیرو-کلاس سوم ابوریحان (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

املای آموزشی- پایه اول- 28 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه علوم- مواد محلول و نا محلول در آب (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

آزمایشگاه علوم- پایه اول- 28 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آموزش مبحث سرگذشت دانه- کلاس دوم صائب (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

آموزش جمع- کلاس اول ملاصدرا (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آموزش ساعت- کلاس دوم صائب (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

آزمایشگاه شیمی- پایه ششم- 27 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

آموزش جدول ارزش مکانی- کلاس اول ملاصدرا (گالری تصاویر->  کلاس اول)

مبحث اعداد 3رقمی- کلاس دوم صائب (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

کلاس زیست- پایه اول (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه شیمی- پایه چهارم- 27 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

کلاس رباتیک- پایه اول (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه شیمی- پایه پنجم- 26 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

آزمایشگاه شیمی- پایه اول- 26 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه شیمی- پایه چهارم- 26 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

آزمایشگاه شیمی- پایه ششم- 26 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

آزمایشگاه شیمی- پایه پنجم- 25 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس پنجم)

آزمایشگاه شیمی- پایه ششم- 25 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

آزمایشگاه شیمی- پایه اول- 25 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه شیمی- پایه دوم- 25 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

آزمایشگاه علوم- پایه پنجم- 25 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس پنجم)

نمونه سوال امتحانی- پایه پنجم- سری دهم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه پنجم)

نمونه سوال امتحانی- پایه ششم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

آزمایشگاه شیمی- کلاس پایه اول- 24 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه شیمی- کلاس دوم صائب- 24 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

آزمایشگاه شیمی- پایه چهارم- 23 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

کلاس زیست گیاهی- کلاس ششم- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

کلاس کامپیوتر- پایه ششم- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

کلاس نانوفناوری- پایه ششم- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

کلاس رباتیک- کلاس دوم حافظ- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

کلاس کامپیوتر- کلاس سوم خیام- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

کلاس زیست گیاهی- کلاس سوم خیام- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

آزمایشگاه شیمی-پایه چهارم- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

آزمایشگاه شیمی-پایه ششم- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

کلاس رباتیک-پایه اول- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

نمونه سوال امتحانی- پایه چهارم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه چهارم)

کلاس زیست گیاهی-پایه اول- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

نمونه سوال امتحانی- پایه پنجم- سری نهم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه پنجم)

کلاس زیست گیاهی-پایه پنجم- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس پنجم)

کلاس نانوفناوری-پایه پنجم- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس پنجم)

کلاس الکترونیک- کلاس چهارم فردوسی- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

نمونه سوال امتحانی- پایه پنجم- سری هشتم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه پنجم)

کلاس الکترونیک- پایه سوم- 21 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

ارزشیابی فصل 1-4 ریاضی ششم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

نمونه سوال امتحانی- پایه پنجم- سری هفتم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه پنجم)

تفاوت حجم و گنجایش (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

انواع روش های مقایسه دو زاویه (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

نمونه سوال امتحانی- پایه پنجم- سری ششم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه پنجم)

آموزش صفحه 107 ریاضی- کلاس اول ملاصدرا (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آموزش نشانه "خ" با ایجاد انگیزه خوردن شیر و خرما- پایه اول (گالری تصاویر->  کلاس اول)

مفعول و راه های تشخیص آن در جمله (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

آزمایشگاه شیمی- پایه ششم- 20بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

آزمایشگاه شیمی- پایه اول- 20بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

قصه خوانی- کلاس دوم صائب- 19 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

آموزش دانه ها- کلاس دوم صائب- 19 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

آزمایشگاه شیمی- پایه چهارم- 20بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

هم خانواده  (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

آزمایشگاه علوم- کلاس اول ملاصدرا- 20 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

خواندن داستان- کلاس اول- 20 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آموزش ریاضی- کلاس اول ملاصدرا- 20 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه علوم- کلاس دوم حافظ- 20 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

تمرین مساحت- کلاس سوم ابوریحان-20 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

مطالعات اجتماعی- کلاس سوم خیام- 20 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

آزمون روزانه- پایه سوم- 20 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

نمایش فیلم سرگذشت دانه- پایه اول (گالری تصاویر->  کلاس اول)

کلاس چرتکه- کلاس اول عطار (گالری تصاویر->  کلاس اول)

تمرین روخوانی- کلاس اول ملاصدرا (گالری تصاویر->  کلاس اول)

کلاس الکترونیک- پایه چهارم (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

آموزش دسته بندی- کلاس اول ملاصدرا (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه شیمی- پایه سوم- 17 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

ساختن رحل قرآن- کلاس اول ملاصدرا (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه شیمی- پایه دوم- 17 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

آزمایشگاه شیمی- پایه اول- 17 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه شیمی- کلاس اول- 18 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس اول)

آزمایشگاه شیمی- کلاس چهارم- 18 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

آزمایشگاه شیمی- کلاس ششم- 18 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

آزمایشگاه شیمی- کلاس سوم- 18 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

آزمایشگاه شیمی- کلاس دوم- 18 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

تشریح قلب- پایه ششم (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

آزمایشگاه شیمی- کلاس پنجم- 18 بهمن 95 (گالری تصاویر->  کلاس پنجم)

نمایش به مناسبت دهه فجر (گالری تصاویر->  کلاس مدرسه)

روز اول توزیع شیر رایگان در مدرسه (امور تربیتی -> امور بهداشت -> عکس های بهداشتی)

آزمایشگاه شیمی-پایه پنجم (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

معاینه رایگان دانش آموزان دوره اول توسط دکتر علیرضا محبت و عاطفه جعفری (امور تربیتی -> امور بهداشت -> عکس های بهداشتی)

آزمایشگاه شیمی- پایه چهارم (گالری تصاویر->  کلاس چهارم)

آزمایشگاه شیمی -پایه ششم (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

بازی هایی برای تقویت حس شنوایی ((امور تربیتی -> امور مشاوره ای -> پیام آموزگار)

معاینه رایگان دانش آموزان دوره دوم توسط دکتر احمد رحیمی (امور تربیتی -> امور بهداشت -> عکس های بهداشتی)

اجرای طرح فلوراید تراپی (امور تربیتی -> امور بهداشت -> عکس های بهداشتی)

جمع با "ات" (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

اصطکاک (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

اعداد صحیح (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

کلاس هنر- تکه چسبانی- پایه سوم (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

تقارن (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

کلاس خوشنویسی-خوشنویسی به مناسبت دهه فجر -پایه پنجم (گالری تصاویر->  کلاس پنجم)

پیش خوانی، گامی برای پیشرفت بیش تر (امور مشاوره ای-> پیام معاون پژوهشی)

کلاس خوشنویسی-پایه ششم (گالری تصاویر->  کلاس ششم)

کلاس رباتیک- آشنایی با انواع ربات ها  (گالری تصاویر->  کلاس اول)

کلاس هنر- اوریگامی فال - پایه دوم و سوم (گالری تصاویر->  کلاس دوم و سوم)

کلاس خوشنویسی-پایه پنجم (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

کلاس هنر- آموزش فیل- پایه اول (گالری تصاویر->  کلاس اول)

این روزها چگونه درس خواندن، مهم تر است (امور مشاوره ای-> پیام معاون پژوهشی)

کلاس خوشنویسی-پایه سوم (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

آموزش اجزای بدن- کلاس اول ملاصدرا  (گالری تصاویر->  کلاس اول)

کلاس هنر- اوریگامی خرچنگ- پایه سوم (گالری تصاویر->  کلاس سوم)

خلاصه درس علوم- درس 7- پایه چهارم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه چهارم)

آموزش واک مث- کلاس اول ملاصدرا  (گالری تصاویر->  کلاس اول)

بپرسید تا موفق تر شوید (امور مشاوره ای-> پیام معاون پژوهشی)

کلاس هنر- آموزش زرافه- پایه اول (گالری تصاویر->  کلاس اول)

چرا ارتباط و گفت و گو با پشتیبان مهم است؟ (امور مشاوره ای-> پیام معاون پژوهشی)

کلاس هنر- آموزش خرگوش- پایه دوم (گالری تصاویر->  کلاس دوم)

آموزش صدای "ی"- کلاس اول ملاصدرا (گالری تصاویر->  کلاس اول)

ترجیع بند (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه ششم)

درس شیرین است وقتی همان روز خوانده شود (امور مشاوره ای-> پیام معاون پژوهشی)

خلاصه درس علوم- درس 6- پایه چهارم (بانک سوال-> نکات درسی -> پایه چهارم)

ویژه نامه دومین همایش دانش آموزی

ویژه نامه دومین همایش دانش آموزی

دبستان پژوهش محور غیر دولتی پسرانه دکتر محمدشفیعی


:white_check_mark: ویژه نامه دومین همایش دانش آموزی دبستان پژوهش محور غیر دولتی پسرانه دکتر محمدشفیعی (ناحیه 3) منتشر شد.
در این همایش دانش آموزان دبستان 17مقاله و پژوهش علمی را به صورت گروهی، به زبان های فارسی و انگلیسی در جمع والدین ارائه کردند.


جزئیات و دانلود ویژه نامه

www.esfahanemrooz.ir/?newsid=169

هفته تربیت بدنی

مسابقات هواپیماهای بدون سرنشین

دانش آموزان برتر دبستان در آزمون قلم چی- 5 آذر

حضور دانش آموزان دبستان در جشنواره پرواز.شاهین شهر هسا

جشن شکوفه ها

رتبه های برتر کنکور 96-1395

مراسم تقدیر از دانش آموزان قبول شده در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی

سال 95-1394 در یک نگاه