انجمن اولیا و مربیان-دوره دوم

آموزش خانواده کلاسهای ششم و آشنایی اولیا باروشهای علمی آموزش توسط جناب آقای دکتر شفیعی